KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

Efesan Grup olarak, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA SEBEBİ, AMACI VE AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, aşağıda ifade edilen amaçlar doğrultusunda Grup şirketlerimizce ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Efesan Grup’un sözleşme ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için edinilir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 5. Maddesi uyarınca;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b) Fiili imkansızlık nedeniyle rıza açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

ç) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

d) ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

e) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

f) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarının birinin varlığı halinde, ilgilinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

Kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak, belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar çerçevesinde, Efesan Grup şirketleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, grup şirketlerimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Grup şirketleri tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Grup şirketlere ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Grup şirketlerinin müşteri/tedarikçi/iş ortağı değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler gibi) Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Grup şirketlerimizin İnsan Kaynakları politikaları ve Şirket prensiplerinin yürütülmesi, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek amaçlarıyla yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilerle, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, topluluk şirketlerimize, şirketin doğrudan veya dolaylı hissedarlarına, şirket yetkililerine, Şirket iştirakleri veya bağlı kuruluşlarına, hizmet veya danışmanlık aldığı kişi ve şirketlere, iş ortakları, tedarikçiler, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili tüzel ve özel kişilere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, Grup şirketlerimiz tarafından sağlanan hizmet ve ilgili ticari faaliyete bağlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle internet sitesi, sosyal medya ve benzeri kanallarla her türlü yazılı, sözlü ve elektronik olarak toplanabilecektir. Grup şirketlerimiz, sunduğu/tedarik ettiği ürün ve hizmetlerden yararlanıldığı ve Grup şirketler ile ilişkide olunduğu sürece her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamda kişisel verilerinizi işleyebilecektir.

Ayrıca, Grup şirketlerimizin hizmetlerinden yararlanmak amacıyla şirketlerimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, şirketimizin düzenlediği veya şirketimiz kanalıyla eğitim veya seminerlere katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz Grup Şirketlerimiz tarafından mevzuatta öngörülen süre boyunca saklanmaktadır. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleşmesini istemeniz halinde bu talebiniz Grup Şirketlerimiz tarafından ancak yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlenen süreler sonunda yerine getirilebilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun gereğince yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili taleplerinizi Şirketimize iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Grup şirketlerimize iletmeniz durumunda, Şirketimiz talebinizin niteliğine göre 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde ilgili Şirket tarafından tarifedeki ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili talep ve şikayetlerinizi iletmek için başvuru formu.